Ticketinfo

Grote zaal
Data
zo 02 jun, 13:00 — 18:00
Prijzen
Language no problem
Performance

Neighbouring Frequencies

Performances & Lezingen i.s.m. FIBER en STUK.

On Sunday 2 June, FIBER Festival, STUK and the Brakke Grond present a day filled with sound art from the Netherlands and Belgium under the title Neighbouring Frequencies. The programme - consisting of installations, performances, and lectures - is the final day of FIBER Festival, which takes place at various locations in Amsterdam. With Neighbouring Frequencies, the three organisations present the richness and many manifestations of sound art within both countries. Sometimes collaborations and cross-pollination between the neighbouring countries emerge. Visitors are invited to learn about the history, present and possible future of sound art, from the perspective of Flemish-Dutch collaborations, while also looking at developments in Wallonia.

How did sound art develop in both countries? What are specific and unique traditions or trends? What historical and contemporary overlaps and collaborations are there across the border? Expect a day-long programme of lectures and sound art performances, complemented by a compact exhibition featuring four Flemish sound art installations.

Performances & Lectures

The afternoon is dedicated to sound art performances by Dutch and Belgian artists. These are open to the public and will take place in the main hall of the Brakke Grond. The programme will start with two short lectures that will give a brief overview of sound art developments in both countries.

Expect a daytime program featuring lectures and sound art performances, complemented by a compact exhibition showcasing Flemish and Dutch sound art installations. The exhibition Neighbouring Frequencies will be on display at the Brakke Grond from May 30th to June 16th.

What is sound art?

Sound art - a hybrid collection of artworks, self-developed instruments, design projects and performances that all start from an experimental investigation of sound - is gaining increasing public interest. Sound art brings together elements from media art, music culture and composition, architecture, software development, creative coding, and audiovisual creativity. It does this increasingly so, with a social focus. Sound art has many forms and appearances - from spatial installations, experimental stage performances, online projects, to soundwalks and much more.

Neighbouring Frequencies allows visitors to meet a wide selection of makers to discover the richness of the Belgian and Dutch fields. The collaborative initiative between FIBER Festival, STUK, and de Brakke Grond is rooted in sound and experimental art, but aims to create a vibrant platform that embraces different disciplines. The initiative seeks to promote interdisciplinarity and foster connections while welcoming artists, designers, makers, and innovators from different fields to engage in dialogue, explore and create new paradigms within the artistic and creative landscape.

The program on June 2nd is part of the FIBER festival (May 29th to June 2nd). In addition to the lecture and performance program on the 2nd of June, the exhibition Neighbouring Frequencies will be on display from May 30th to June 16th.

Location Grote zaal
Data
Su 02 June, 13:00 - 18:00

© FIBER Festival, Fragments, 2023

Lezing | Performance

Neighbouring Frequencies

Performances & Lezingen i.s.m. FIBER en STUK.
Showcase van Vlaamse en Nederlandse Geluidskunst.

Op zondag 2 juni presenteren FIBER Festival, STUK en de Brakke Grond een dag vol geluidskunst vanuit Nederland en België onder de titel Neighbouring Frequencies. Het programma vindt plaats op de laatste dag van FIBER Festival en bestaat uit installaties, performances en lezingen. Met Neighbouring Frequencies presenteren de drie organisaties de rijkheid en de vele verschijningsvormen van geluidskunst binnen beide landen. Soms ontstaan er samenwerkingen en kruisbestuiving tussen de buurlanden. De bezoeker wordt uitgenodigd om de geschiedenis, het heden en de mogelijke toekomst van geluidskunst te leren kennen, vanuit het perspectief van de Vlaams-Nederlandse samenwerkingen, waarbij er ook gekeken wordt naar de ontwikkelingen in Wallonië. 

Hoe ontwikkelde de geluidskunst zich in beide landen? Wat zijn specifieke en unieke tradities of tendensen? Welke historische en hedendaagse overlappingen en samenwerkingen zijn er over de grens heen?

Performance & Lectures

De middag staat in het teken van geluidskunst-performances door Nederlandse en Belgische kunstenaars. Deze zijn publiek toegankelijk en vinden plaats in de Grote zaal van de Brakke Grond. Het programma start met twee korte lezingen die een kort overzicht geven van de geluidskunst-ontwikkelingen in beide landen.

Verwacht een dagprogramma met lezingen en geluidskunstperformances, aangevuld met een compacte tentoonstelling met Vlaamse en Nederlandse geluidskunstinstallaties. De tentoonstelling Neigbouring Frequencies te zien bij de Brakke Grond van 30 mei t/m 16 juni. 

Binnenkort maken we de namen bekend en volgt meer informatie over de kaartverkoop.

Wat is geluidskunst?

Geluidskunst – een hybride verzameling van kunstwerken, zelf ontwikkelde instrumenten, ontwerpprojecten en performances die allen vanuit een experimenteel onderzoek naar geluid starten – krijgt een steeds grotere publieke interesse. Geluidskunst brengt elementen uit mediakunst, muziekcultuur en compositie, architectuur, softwareontwikkeling, creatief coding en audiovisuele creativiteit samen. Steeds vaker met een maatschappelijke focus. Geluidskunst kent vele vormen en gedaantes – van ruimtelijke installaties, experimentele podiumprestaties, online projecten tot soundwalks.

Neighbouring Frequencies laat bezoekers een brede selectie van makers ontmoeten, om zo de rijkheid van het Belgische en Nederlandse veld te ontdekken. Het samenwerkingsinitiatief tussen FIBER Festival, STUK, en de Brakke Grond is geworteld in geluid en experimentele kunst, maar streeft ernaar een levendig platform te creëren dat verschillende disciplines omarmt. Het initiatief wil interdisciplinariteit en verbindingen bevorderen en verwelkomt kunstenaars, ontwerpers, makers en vernieuwers uit verschillende domeinen om een dialoog aan te gaan, nieuwe paradigma's te verkennen en te creëren binnen het artistieke en creatieve landschap.

zo 02 jun '24
Grote zaal
13:00 - 18:00
Info:

Kaartverkoop:

Meer informatie over de kaartverkoop volgt snel. 

 

Naast het programma Neigbouring Frequencies vol lezingen en performances op 2 juni is de tentoonstelling Neigbouring Frequencies te zien bij de Brakke Grond van 30 mei t/m 16 juni.  

Mede mogelijk gemaakt door: