SoAP

SoAP Maastricht is het productieplatform voor de projecten van Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, Salomé Mooij, Nick Steur, TAAT en Benjamin Vandewalle. 

Vanuit de inhoud van de projecten en altijd in relatie tot de artistieke praktijk van de maker tekent SoAP als productieplatform samen het parcours van de maker uit en legt structuur rond het project die het meest  geschikt is (op dat moment). Deze flexibele aanpak vormt de identiteit van SoAP, dat als doorgaand bewegend platform telkens opnieuw op zoek  gaat naar de juiste randvoorwaarden om een creatieproces vorm te geven.

SoAP kiest met het werk van Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, Nick Steur, TAAT en Benjamin Vandewalle resoluut en voornamelijk allereerst voor projecten die zich manifesteren in de publieke ruimte. Voor de SoAP-makers is die publieke ruimte meer dan alleen een marktplein, de straat of een bushokje. De publieke ruimte is de ruimte waar individuen  samen komen, elkaar ontmoeten en door dialoog of conflict die ruimte mee  vorm geven. Elke SoAP-maker bevraagt met zijn eigen artistieke taal, vanuit zijn eigen parcours de manier waarop we die ruimte vormgeven, hoe  we in die ruimte met elkaar omgaan en opent mogelijkheden hoe we het  perspectief op die ruimte zouden kunnen veranderen. De SoAP-makers putten uit verschillende artistieke disciplines om op een volstrekt  eigenzinnige manier ons gedrag en ons denken over datgene wat zich in  die publieke ruimte afspeelt – in kleine of in grote mate – te  beïnvloeden. Hiervoor ontlenen de SoAP-makers elementen uit performance,  theorie, theater en installatiekunst en construeren ze een eigen taal.

Omwille van hun niet vanzelfsprekende karakter, schuren heel wat  projecten van SoAP-makers aan tegen de conventies en regels van het  hedendaagse kunstenveld. Als platform ziet SoAP hierin haar opdracht om samen met de maker te kijken welke structuur dit soort projecten nodig  heeft en op welke manier we aan de noden op productioneel, financieel,  artistiek en organisatorisch kunnen voldoen. Omwille van die reden kiest SoAP ook niet voor een vaste structuur maar vormt ze zich telkens op  basis van het type project en het ritme van de maker.

Als platform wil het daarbij krachten en middelen inzetten om als nodig af te stappen van de mogelijk meer gangbare project-georiënteerde logica. De unieke combinatie van makers, met elk hun eigen achtergrond,  kennis en ervaringen maakt dat hier veel kennis schuilgaat waar zowel de  andere makers als SoAP zelf van kunnen leren. We willen die unieke  concentratie van expertise koesteren en een ruimte bieden waar deze ook gedeeld kan worden. Door dit soort van uitwisselingen structureel in te bedden in de samenwerkingen met makers en andere partners, creëren we  ruimte voor onderzoek, experiment en ontwikkeling, zonder daar per se  een project als finaal product aan te verbinden.